Zásady hodnocení na 4G

 

„Co potřebuješ k tomu, aby ses zlepšil? Jak ti v tom mohu pomoci?“

10 základních zásad hodnocení

1.   Chceme školu bez stresu

2.  Při každé činnosti žáci vědí, jaký výstup se od nich očekává. Kritéria úspěchu jsou jasně definovaná.

3.   Během procesu učení poskytuje učitel žákům formativní zpětnou vazbu. Monitoruje a vyhodnocuje, kde právě se žáci v procesu učení nacházejí, jaké mají obtíže, jak látku chápou, a ukazuje směr, jakým se mají dále ubírat.

4.   Důkazy o učení učitel získává především pozorováním a rozhovorem s žákem, nikoli testy a zkoušením.

5.   Žáci spolupracují a vzájemně se podporují. Využívají vrstevnického hodnocení a sebehodnocení.

6.   Školní rok se dělí klasicky na 2 pololetí, každé pololetí pak na 4 „turnusy“. Každý turnus je zakončen obdobím, kdy žáci konzultují, dokončují a odevzdávají / prezentují své práce. Tyto práce jsou hodnoceny podle předem daných kritérií (viz bod 1). Hodnocení je splnil/nesplnil.

7.   Kvalita práce se hodnotí písmeny A, B, C (A = práce perfektní nebo skoro perfektní, B = něco tomu chybí, ale pořád je to pěkné, C = kritéria jsou splněná na základní úrovni). Hledáme společně odpověď na otázku:  „Je tohle tvoje maximum?“ —–> Žák má vždy v případě zájmu možnost opravy.

8.   V případě, že žák daná kritéria nesplnil, domluví se s vyučujícím na novém termínu. Práci přepracovává tak dlouho, dokud nesplní všechna kritéria alespoň na C.

9.   Pro postup do vyššího ročníku musí mít žák všechna kritéria splněná.

10.   Žák musí alespoň v jedné oblasti (humanitní nebo přírodovědné) získat hodnocení určité kvality (podpora specialïzace, bude společně se žáky konkretizováno na začátku školního roku). Např. ze 4 prací za pololetí musí mít buď dvě práce hodnocené splnil/A nebo jednu splnil/A a dvě splnil/B.