1

Na čem stavíme

 

7 pilířů našeho vzdělávacího programu vychází z profilu našeho absolventa, kterým ej člověk 1) vzdělaný, 2) empatický, 3) respektující, 4) flexibilní, 5) s pevnou vůlí, 6) čestný a 7) vědomý.

 1. VZDĚLANÝ
  Zná své silné stránky, pomocí osvojených učících strategií je efektivně rozvíjí a využívá v praktickém životě. Je zdravě sebevědomý, připravený na následnou profesní kariéru či studium, motivovaný k dalšímu vzdělávání a rozšiřování pohledu na svět kolem sebe i dále.
 2. EMPATICKÝ
  Vnímá své emoce, umí s nimi pracovat, řídit je a chápe emoce druhých. 
 3. RESPEKTUJÍCÍ
  Zná své místo ve společnosti, orientuje se v mezilidských vztazích, rozumí druhým lidem a přistupuje k nim s respektem.
 4. FLEXIBILNÍ
  Přijímá proměnlivost a nejistotu světa. Zvládá nesnáze s ní spojené, hledá účinná řešení a adekvátně se vypořádává s různými životními situacemi. Změnu vnímá jako příležitost, reflektuje ji s rozvahou a vytěží z ní prospěch pro sebe, pro druhé i pro okolní svět.
 5. MÁ PEVNOU VŮLI
  Ví kam směřuje, čeho chce dosáhnout. Rozhoduje se rozvážně, sebevědomě a s odvahou směřuje za smysluplným cílem.
 6. ČESTNÝ
  Osvojil si systém hodnot a ví, jak podle nich žít. Na jejich základě jedná a uvážlivě se rozhoduje. Nese odpovědnost za svá rozhodnutí a činy.
 7. VĚDOMÝ
  Je si vědom, že je součástí vyššího systému (příroda, svět, ekosystém). Je připravený převzít své místo v něm a pozitivně přispívat ke zlepšení jeho kvality.

 

Jak se u nás učí

 

Učivo je propojováno do smysluplných celků tzv. integrované tematické výuky a kombinuje denní, distanční a expediční výuku. 

 • Česko – německé vzdělávání – naše škola je v této oblasti jedinečným projektem, o který se zajímají rodiče z celé ČR a také ze zahraničí.
 • Angličtina –kromě česko-německé výuky vedoucí ke zkoušce DSD I a II chceme také vyučovat anglický jazyk tak, aby naši žáci měli možnost v průběhu studia absolvovat cambridgské zkoušky FCE a CEO (spolupracujeme se školami v Anglii, v Nizozemí).
 • Integrovaná tematická výuka – jednotlivé předměty budou integrovány do smysluplných tematických celků, které budou vyučovány v daném časovém úseku, po kterém proběhne „zápočtové období“, které bude součástí hodnocení naší školy
 • Klademe důraz na rozvoj analytického a kritického myšlení.
 • Pracujeme smysluplně  s technologiemi, věnujeme se i programování a jeho architektuře
 • Etika je součástí našeho vzdělávání – vedeme žáky  k hodnotám, vnitřní integritě osobnosti a odpovědné svobodě člověka.
 • Moderní didaktické metody – bez nich by to totiž nešlo. 

Naše principy a vzdělávací přístup Vám rádi představíme na informační schůzce 18. května 2022 v 17.30

Zde můžete také vyplnit registrační formulář: https://forms.gle/MeqJ3oH7eT8fqfiSA