Zkoušky DSD I a DSD II

img.obrazky.cz.jpg

GTM připravuje všechny žáky na složení zkoušky DSD I a DSD II (Deutsches Sprachdiplom) z německého jazyka.

Deutsches Sprachdiplom je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Je uznávaná na nejvyšší úrovni v evropském referenčním rámci. Získání DSD II – diplomu prokazuje výborné znalosti německého jazyka, literatury a reálií a rozvoj interkulturní kompetence.

Úspěšné složení této zkoušky osvobozuje zahraniční uchazeče o studium v Německu od vstupních zkoušek z oboru Němčina jako cizí jazyk na tamějších vysokých školách. Některé vysoké školy v ČR udělují za složení DSD zvláštní body při přijímacích zkouškách nebo osvobozují od některých povinností v rámci vnitřního vzdělávacího programu pro NJ.

Zkoušku DSD I žáci skládají v tercii. Osvědčuje znalosti a dovednosti v němčině na úrovni A2/B1 podle Evropského referenčního rámce.

DSD I – písemná komunikace

Zkoušku DSD II žáci skládají v oktávě. Osvědčuje znalosti a dovednosti na úrovni B2/C1 podle ERR. Držitelé diplomu DSD II jsou přijímáni ke studiu v Německu a Rakousku za stejných podmínek jako uchazeči s německou maturitou.

DSD II se skládá ze dvou částí. Písemnou část studenti absolvují na začátku prosince. Musí v ní prokázat schopnost porozumět psanému i mluvenému slovu na odpovídající úrovni a schopnost písemně zareagovat na motivační text, graf, statistiku a podobně. Práce všech studentů se následně posílají do Německa, kde se opravují a hodnotí. Ústní část zkoušky probíhá v lednovém termínu a na studenty čekají tyto úkoly: na základě drobných textových impulsů musí během 20minutové přípravy zpracovat a během zkoušky stručně prezentovat zadanou neznámou problematiku. Dále si již předem připravují libovolné téma, které se jakýmkoli způsobem vztahuje ať už k Německu nebo k jiné německy mluvící zemi. Zvolené téma v rámci zkoušení před komisí libovolnou formou prezentují a zároveň prokazují svou schopnost reagovat a dorozumět se v německém jazyce na požadované úrovni. Ještě před oběma částmi hlavní zkoušky se někteří studenti z nižších ročníků, kteří si chtějí zkusit tuto zkoušku „nanečisto“, podrobí tzv. pilotní zkoušce, v níž jsou – ještě ne naostro – konfrontováni s průběhem, náročnými požadavky a úkoly zmíněné zkoušky.

Tercie 2020/21 – 14 žáků získalo úroveň B1, 9 žáků úroveň A2, 2 žáci neuspěli

Oktáva 2020/21 – všichni studenti složili zkoušku DSD II –  dvacet na úrovni C1, tři na úrovni B2

Tercie 2019/20 – 21 žáků získalo úroveň B1, 4 žáci získali úroveň A2 a bohužel 3 žáci neuspěli

Oktáva 2019/20 – všichni studenti až na dvě výjimky složili zkoušku DSD II, jedenáct na úrovni C1, dva na úrovni B2

Tercie 2018/19 – všichni žáci, až na jednu výjimku, složili zkoušku DSD I, 15 žáků na úrovni B1, 11 žáků na úrovni A2

Oktáva 2018/19 – všichni studenti, až na jednu výjimku, složili zkoušku DSD II, jedenáct studentů na úrovni C1, tři studenti na úrovni B2

Tercie 2017/18 – všichni žáci složili zkoušku DSD I na úrovni B1, pouze jeden žák neuspěl a 5 žáků složilo zkoušku na úrovni A2

Kvarty 2017/18 – všichni žáci složili zkoušku DSD I na úrovni B1, pouze pět žáků neuspělo a 14 žáků složilo zkoušku na úrovni A2 (celkem 46 žáků)

Oktáva 2017/2018 – všichni studenti, až na jednu výjimku, složili zkoušku na úrovni C1

Kvarta 2016/2017všichni žáci složili zkoušku DSD I na úrovni B1, pouze jeden žák neuspěl a tři žáci složili zkoušku na úrovni A2

Oktáva 2016/2017všichni studenti složili zkoušku DSD II, čtrnáct studentů na úrovni C1 a dva studenti složili zkoušku na úrovni B2

Kvarta 2015/16 – všichni žáci složili zkoušku DSD I na úrovni B1, pouze dvě výjimky na úrovni A2

Oktáva 2015/16 – všichni studenti, až na jednu výjimku složili zkoušku DSD II, dvanáct studentů na úrovni C1, dva studenti na úrovni B2

Kvarta 2014/2015 – všichni žáci složili zkoušku na úrovni B1, pouze jedna žákyně neuspěla a jedna žákyně složila zkoušku na úrovni A2

Oktáva 2014/2015 – všichni studenti složili zkoušku DSD II, jedenáct studentů na úrovni C1 a tři studenti složili zkoušku na úrovni B2

Kvarta 2013/2014 – všichni žáci, až na jednu výjimku, složili zkoušku na úrovni B1

Oktáva 2013/2014 – všichni studenti, až na jednu výjimku, složili zkoušku na úrovni C1