Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 1. a) podle  5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb.– informace o ZŠ německo – českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna (body 1-17),
 2. b) podle  5 odst. 3 citovaného zákona – přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18).
01Oficiální název, právní forma
 • Základní škola německo – českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
 • Obecně prospěšná společnost
02Důvod a způsob založení
 • Zřizovatel: Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, o.s.
 • Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 610380109                          
 • IČ: 257741797
 • webové stránky: www.gtmskola.cz
 • Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně.

Pravomoc a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon).

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní

subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

03Organizační strukturaOrganizační struktura

Organizační složky školy:

 • Organizace vykonává činnost střední školy. Hlavním cílem výuky je kvalitní a zodpovědná příprava studentů ke studiu pro vysoké školy.
 • Základní škola  – Chabařovická 1125/4, Praha 8
 • Gymnázium Thomase Manna – Střížkovská 32/27, Praha 8
 • Školní družina  – Chabařovická 1125/4, Praha 8
 • Školní klub – Střížkovská 32/27, Praha 8
 • Školní výdejna (jídelna) – žáci se stravují na ZŠ Burešova a Gymnáziu Litoměřická, škola školní jídelnu nemá

Ředitelka:

 • Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 • Kontakty školy: 283 881 850
 • Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou v rubrice kontakty.
04Kontaktní spojení4.1  Kontaktní poštovní adresa                       Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu                 Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8

4.3   Úřední hodiny                                                       po, út, st: 9-12, st: 15-16, (dle předchozí domluvy i déle, případně jiný den)

4.4   Telefonní čísla                              

 • ZŠ německy-českého porozumění      283 882 576       
 • Gymnázium Thomase Manna              283 881 850

4.5   Adresa internetové stránky         www.gtmskola.cz

4.6   Adresa podatelny  Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8  

4.7   Adresa e-podatelny                      podatelna@gtmskola.cz

4.8    Datová schránka – xinv3qv

05Bankovní spojení (číslo účtu)
 • HLAVNÍ ÚČET ŠKOLY – 2000001731/8040
06Identifikační číslo (IČO)      257741797
07Plátce z přidané hodnoty (DIČ)      Škola není plátcem DPH
08Dokumenty8.1  Dokumenty školy: 

 • viz Dokumenty školy https://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/dokumenty-skoly
 • ŠVP -Školní vzdělávací program (https://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/dokumenty-skoly
 • Školní řád https://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/dokumenty-skoly
 • Řád školní družiny  https://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/dokumenty-skoly     

8.2. Rozpočet (letošní a loňský rok)

09Žádat o informace lze
 • Osobně v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky na 283 881 850
 • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto 
 • poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu podatelna@gtmskola.cz 
  • poštou na adresu Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10Příjem a podání podnětů
 • Osobně v kanceláři  ředitelky školy na adrese: Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8
 • Telefonicky na čísle na 283 881 850
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu  podatelna@gtmskola.cz
 • Poštou na adresu Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8
11Předpisy11.1  Nejdůležitější používané předpisy 

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 110/2018 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Podrobněji zde: https://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/prehled-nejdulezitejsich-predpisu.pdf

11.2. Vydané právní předpisy – vyhlášky

 nevydali jsme

12Úhrady za poskytování informací12.1. Sazebník úhrad za poskytnuté informace

Poskytování informacíPoznámka
1Kopírování na kopírovacích strojíchA4 jednostranné10
2TiskA4 černobílé10
3A4 barevné15
4Kopírování na magnetické nosičeCD, DVD, flash disk100
5Telekomunikační poplatkyDle platných tarifů
6Poštovné a jiné poplatkyDle platných tarifů
7Nahlížení do spisů a vnitřních školních

dokumentů

zdarma

12.2.Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací 

žádné nebylo vydáno

13Licenční smlouvy13.1. Vzor 

nemáme

14Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacímZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna o.p.s. jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující 

údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje  žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech ve školním roce: 2016/2017 a 2017/2018 

 • Počet podaných žádostí o informace: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet stížností podle § 16 a): 2
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0

Výroční zprávy:

15Směrnice školy pro poskytování informacíhttps://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/ruzne/Smernice-skoly-svobodne-informace.pdf
16Informace, které byly poskytnuty žadatelům
 • Ve školním roce 2016/2017  nebyly poskytnuty žádné informace.
 • Ve školním roce 2017/2018  nebyly poskytnuty žádné informace.
 • Ve školním roce 2018/2019  nebyly poskytnuty žádné informace.
 • Ve školním roce 2019/2020  nebyly poskytnuty žádné informace.
 • Ve školním roce 2020/21: