Povinně zveřejňované informace 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

 1. a) podle  5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb.– informace o ZŠ německo – českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna (body 1-17),
 2. b) podle  5 odst. 3 citovaného zákona – přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18).
01 Oficiální název, právní forma
 • Základní škola německo – českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s.
 • Obecně prospěšná společnost
02 Důvod a způsob založení
 • Zřizovatel: Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, o.s.
 • Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT s RED_IZO: 610380109                          
 • IČ: 257741797
 • webové stránky: www.gtmskola.cz
 • Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně.

Pravomoc a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon).

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní

subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

03 Organizační struktura Organizační struktura

Organizační složky školy:

 • Organizace vykonává činnost střední školy. Hlavním cílem výuky je kvalitní a zodpovědná příprava studentů ke studiu pro vysoké školy.
 • Základní škola  – Chabařovická 1125/4, Praha 8
 • Gymnázium Thomase Manna – Střížkovská 32/27, Praha 8
 • Školní družina  – Chabařovická 1125/4, Praha 8
 • Školní klub – Střížkovská 32/27, Praha 8
 • Školní výdejna (jídelna) – žáci se stravují na ZŠ Burešova a Gymnáziu Litoměřická, škola školní jídelnu nemá

Ředitelka:

 • Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 • Kontakty školy: 283 881 850
 • Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou v rubrice kontakty.
04 Kontaktní spojení 4.1  Kontaktní poštovní adresa                       Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu                 Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8

4.3   Úřední hodiny                                                       po, út, st: 9-12, st: 15-16, (dle předchozí domluvy i déle, případně jiný den)

4.4   Telefonní čísla                              

 • ZŠ německy-českého porozumění      283 882 576       
 • Gymnázium Thomase Manna              283 881 850

4.5   Adresa internetové stránky         www.gtmskola.cz

4.6   Adresa podatelny  Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8  

4.7   Adresa e-podatelny                      podatelna@gtmskola.cz

4.8    Datová schránka – xinv3qv

05 Bankovní spojení (číslo účtu)
 • HLAVNÍ ÚČET ŠKOLY – 2000001731/8040
06 Identifikační číslo (IČO)       257741797
07 Plátce z přidané hodnoty (DIČ)       Škola není plátcem DPH
08 Dokumenty 8.1  Dokumenty školy: 

 • viz Dokumenty školy https://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/dokumenty-skoly
 • ŠVP -Školní vzdělávací program (https://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/dokumenty-skoly
 • Školní řád https://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/dokumenty-skoly
 • Řád školní družiny  https://gymnaziumtm.cz/pro-studenty/dokumenty-skoly     

8.2. Rozpočet (letošní a loňský rok)

09 Žádat o informace lze
 • Osobně v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky na 283 881 850
 • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto 
 • poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu podatelna@gtmskola.cz 
  • poštou na adresu Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10 Příjem a podání podnětů
 • Osobně v kanceláři  ředitelky školy na adrese: Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8
 • Telefonicky na čísle na 283 881 850
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu  podatelna@gtmskola.cz
 • Poštou na adresu Střížkovská 32/27, 180 00 Praha 8
11 Předpisy 11.1  Nejdůležitější používané předpisy 

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 110/2018 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Podrobněji zde: https://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/prehled-nejdulezitejsich-predpisu.pdf

11.2. Vydané právní předpisy – vyhlášky

 nevydali jsme

12 Úhrady za poskytování informací 12.1. Sazebník úhrad za poskytnuté informace

Poskytování informací Poznámka
1 Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 10
2 Tisk A4 černobílé 10
3 A4 barevné 15
4 Kopírování na magnetické nosiče CD, DVD, flash disk 100
5 Telekomunikační poplatky Dle platných tarifů
6 Poštovné a jiné poplatky Dle platných tarifů
7 Nahlížení do spisů a vnitřních školních

dokumentů

zdarma

12.2.Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací 

žádné nebylo vydáno

13 Licenční smlouvy 13.1. Vzor 

nemáme

14 Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna o.p.s. jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující 

údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje  žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech ve školním roce: 2016/2017 a 2017/2018 

 • Počet podaných žádostí o informace: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet stížností podle § 16 a): 2
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0

Výroční zprávy:

15 Směrnice školy pro poskytování informací https://gymnaziumtm.cz/files/dokumenty/ruzne/Smernice-skoly-svobodne-informace.pdf
16 Informace, které byly poskytnuty žadatelům
 • Ve školním roce 2016/2017  nebyly poskytnuty žádné informace.
 • Ve školním roce 2017/2018  nebyly poskytnuty žádné informace.
 • Ve školním roce 2018/2019  nebyly poskytnuty žádné informace.
 • Ve školním roce 2019/2020  nebyly poskytnuty žádné informace.
 • Ve školním roce 2020/21: