Partnerská škola v Drážďanech

Bře 17, 2019 | Články

Díky programu Erasmus + jsem měla možnost aktivně pobývat na Gymnáziu Bertolda Brechta v Drážďanech. Jedná se o naši partnerskou školu, se kterou realizujeme řadu projektů, výměn a akcí.

 

 

 

Měla jsem možnost hospitací, stínování, párové výuky. Jsem velmi ráda za tuto příležitost, kdy jsem si mohla vyzkoušet nové učební metody, práci s žáky a studenty z nejrůznějších částí světa, studenty, jejichž mateřským jazykem není německý jazyk.

Kolegové z Gymnázia Bertolda Brechta mě seznámili s učebnicemi, které používají ve výuce, vyměňovali si se mou zkušenosti, sdíleli jsme si materiály.

Byla to pro mě zkušenost velmi obohacující nejen po stránce jazykové, ale po i stránce odborné, protože jsem viděla jiné přístupy a metody ve výuce.

Participovala jsem například na hodině, jejíž náplní a tématem byl mobbing, resp. šikana.

V průběhu dvou vyučovacích hodin jsme s žáky četli báseň, kterou jsme následně rozebírali, tvořili jsme koláž na téma mobbing a antimobbing, zhlédli jsme část filmu, který bych inspirovaný skutečným příběhem žáka, který byl ve svém kolektivu šikanován. Příběh žáky natolik zaujal, že následně vyvstala diskuze a možnost vyjádřit pantomimou situace z filmu.

Děkuji projektu Erasmus + za možnost týdenního pobytu na drážďanském gymnáziu, za rozšíření obzorů kulturních i profesních, za zlepšení svých jazykových dovedností.

 

Michaela Šédová