Projekt Erasmus+
2019-2022

 

Naše škola získala na období 2019 – 2021 evropský grant Erasmus+ v rámci klíčové akce „KA2 – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů“ s projektem „Ekologická gramotnost pro udržitelnou budoucnost.“ Kvůli koronavirové epidemiologické situaci byl projekt prodloužen do 31.8.2022.„Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.“ „Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.“

 

O projektu

V souladu se „vzděláváním 4.0.“ rozvíjet kompetence žáků k tomu, aby byli schopni udržitelně žít v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že vzděláváme žáky pro budoucnost, kterou neznáme, je jedinou cestou, na co se můžeme zaměřit rozvoj kompetencí a gramotností. Gramotnost chápeme jako schopnost kriticky se vyrovnávat se skutečnostmi, přemýšlet o faktech, umět porovnávat, posuzovat, přemýšlet a vytvářet nové možnosti s ohledem na stav poznání v dané oblasti. Rozvoj ekologické gramotnosti chápeme jako schopnost přemýšlet o dopadu lidské činnosti na životní prostředí z širšího úhlu pohledu. Posuzovat ekologické trendy kritickým pohledem a uvědomovat si širší souvislosti. Do toho patří skutečné poznání ekologických hrozeb, pochopení přínosu jednotlivce, kritický přístup k současným ekologickým trendům a prezentovaným „pravdám“.

 

Cíle

  • konkrétní příklady pro ekologický životní styl
  • rozeznávání fake news v oblasti ekologie
  • porozumění zdravému životnímu stylu (zdravým životním stylem rozumíme všechny oblasti života, nejen jídlo)
  • zařazení tématu ekologie do výuky cizích jazyků
  • nenásilné zapojení rodičů do projektu a do tématu

 

Našimi partnery jsou

 

Aktivity projektu 2019/2020

 

Aktivity projektu 2020/2021

 

Z důvodu covidu jsme požádali o prodloužení projektu do 9/2022