Projekt Erasmus+
2019-2021

Ekologická gramotnost pro udržitelnou budoucnost

Projekt realizovaný v období 1.9.2019-31.8.2021

Spolupráce partnerských škol Wilibald Guck Gymnasium Neumarkt

Školy spolku Komenský Vídeň

Aktivity projektu

Prima den s primou (září 2019): úvodní prezentace pro rodiče

 

O projektu

V souladu se „vzděláváním 4.0.“ rozvíjet kompetence žáků k tomu, aby byli schopni udržitelně žít v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že vzděláváme žáky pro budoucnost, kterou neznáme, je jedinou cestou, na co se můžeme zaměřit rozvoj kompetencí a gramotností. Gramotnost chápeme jako schopnost kriticky se vyrovnávat se skutečnostmi, přemýšlet o faktech, umět porovnávat, posuzovat, přemýšlet a vytvářet nové možnosti s ohledem na stav poznání v dané oblasti. Rozvoj ekologické gramotnosti chápeme jako schopnost přemýšlet o dopadu lidské činnosti na životní prostředí z širšího úhlu pohledu. Posuzovat ekologické trendy kritickým pohledem a uvědomovat si širší souvislosti. Do toho patří skutečné poznání ekologických hrozeb, pochopení přínosu jednotlivce, kritický přístup k současným ekologickým trendům a prezentovaným „pravdám“.

 

CÍLE

– konkrétní příklady pro ekologický životní styl
– rozeznávání fake news v oblasti ekologie
– porozumění zdravému životnímu stylu (zdravým životním stylem rozumíme všechny
  oblasti života, nejen jídlo)
– zařazení tématu ekologie do výuky cizích jazyků
– nenásilné zapojení rodičů do projektu a do tématu

 

NĚKTERÉ VÝSTUPY

 

Bez obalová výzva

Tvoření z odpadu

Udržitelné zemědělství