Přijímání do vyšších ročníků našeho gymnázia

V případě kapacitních možností přijímáme uchazeče i do vyšších ročníků a to buď formou přestupu z jiné střední školy nebo formou přijení do vyššícho ročníku.

Přestup z jiné střední školy

O přestupu žáka střední školy na Gymnázium Thomase Manna rozhoduje ředitelka školy. V rámci rozhodování o přestupu žáka stanovila ředitelka školy povinnost zájemci vykonat rozdílovou zkoušku z matematiky, českého a německého jazyka. V případě přestupu z německé školy či v případě rodilého mluvčího či v jiných odůvodněných případech může ředitelka školy rozhodnout o prominutí rozdílové zkoušky z německého jazyka. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí do Gymnázia Thomase Manna. O přijetí žáka informuje ředitelka školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil.

Uchazeč o přestup z jiné střední školy, v případě neplnoletého uchazeče jeho zákonný zástupce, vyplní registrační formulář a dále podá žádost o přestup. K žádosti předloží poslední vysvědčení či výpis z vysvědčení.

Přijetí do vyššího ročníku

O přijetí žáka do vyššího ročníku studia školy na Gymnázium Thomase Manna rozhoduje ředitelka školy. V rámci rozhodování o přijetí žáka stanovila ředitelka školy povinnost zájemci vykonat přijímací zkoušku z matematiky, českého a německého jazyka. V případě absolventa německé školy či v případě rodilého mluvčího či v jiných odůvodněných případech může ředitelka školy rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky z německého jazyka.

Uchazeč o přijetí do vyššího ročníku, v případě neplnoletého uchazeče jeho zákonný zástupce, vyplní registrační formulář a dále podá žádost o přijetí. K žádosti předloží poslední vysvědčení či výpis z vysvědčení. V případě, že k rozhodnutí o žádosti bude třeba doložit další doklady, bude k jejich doložení uchazeč vyzván.

Pokud byste o studium u nás měli zájem, je možné se zapsat do čekací listiny vyplněním tohoto formuláře.

Rozdílová či přijímací zkouška se skládá z následujícího:

  • test z matematiky
  • test z českého jazyka
  • test z německého jazyka
  • motivační pohovor s uchazečem

Pro více informací nás kontaktujte na svobodova@gtmskola.cz.